is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 117 )

ZITTING,

Gehouden des Vrijdags Naamiddags, den doften Februarij 179S.

door de municipaliteit der stad amsterdam.

Naa dat de Prefident de Vergadering geopend hadt, werdt een Misfive van den Franfchen Commandant dussaussaije voorgeleezen, berichtende de stanftaande intocht en verzoekende inkwartiering voor twee intekomene Regimenten Hollandfche Cavallerij, en de aanwijzing eener bergplaats voor derzelver geweeren naa de ontwapening, over beide deze artijkelen gebcfoigneerd zijnde, werdt befioten, de geweeren op Stads Wapenkamer te doen brengen, en Omtrent de inkwartiering van het Volk, den generaalen Quartiermeester ponickaü te raadpleegen , die daar op , in de Vergadering gerequireerd zijnde , voorftolde , eene daartoe nader te bepaalene Kerk te bezigen.

Voords werden 'er eenige Requesten van Particulieren geleezen; de meeste van wélke, naa eenige deliberatie, in advis gehouden werden.

ZITTING,

Gehouden des Sïtnrdags Voormiddags, den 21 i?pu Februnrij 1795.

door de municipaliteit der stad amsterdam.

Naa de opening der- Vergadering, leverde de Burger geniets een Request in, firekkende ter reclame van zijn ambt, waarvan hij in den jaare 1787 ontzet geweest is; verzoekende tevens, dat hem zijne te dier tijd ontnomene en op Secretarij gebragte Minuten terug bezorgd worden. Naa ficmming, werdt geconcludeerd, dit Request te renX voijee-