Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 499 )

De op verfcheidene tijden door de Burgers Casfiers voor vrijheid van inkwartiering, reeds ingebragtePenningen, bedragen thands te famen reeds eene forama van f 1580.

Nog deeden de Burgers bos en hetersse op den 14 dezer rapport, wegens de aanbefteeding van het Lood en Spijkers voer de Stad, waarbij zij te kennen gaven, dat de Burgers ruighrok nosse en Comp. hadden ingefchreeven, om het Lood in rollen en Hukken provifioneel te leveren tegen ƒ14: — zonder den Impost; docli wanneer deze voor hun rekening was, dart tot ƒ 141 : — de 100 fg; en vervolgends tot gelijke prijfen , als het zelve van tijd tot tijd aan de Loodgieters alhier wordt afgeleverd, alleen met verhooging van 5 Huivers per 100 gg; ter betaaling van 's Lands Impost, en voords om liet oude Lood te vergieten, tegens 10 ftuivers per 100 0g ruilgeld, met 2 pCt. korting van »t gewigt voor de Lekkagie: — en dat de Burger j.g. koes veld qq. die allejaaren ook gewoon was geweest in te fchrijven , Zulks dit maal niet hadt kunnen goedvinden te doen. Terwijl wegens de Spijkers op 2.6 Februari] ter Thefaurie waren ingeleverd, 6 InfchrijvingsBilletten, waarvan de Prijfen zeer onderfcheiden, doch de minfte van alle nog meer dan de helft hooger dan in gepasfeerde Jaar waren, en vermids 'er op dien tijd nog eenige voorraad van Spijkers en weinig werk was, zo hadden zij ten meesten voordeele van de Stad , deze aanbefteeding tot op den 7den dezer uitgefteld, als

wan-

Sluiten