is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 554 )

Den Burger w. veris , op Requifitie der

Vergadering in dezelve verfcheenen zijnde, werdt aangezegd, dat hij in het vervolg refponfabel gehouden zal worden, voor de ontfnapping der gevangenen uit dien Toren, zoo 'er geduurende den tijd, dat hij als Provoost ageert, zodanig geval weêr mogt gebeuren.

Het Committé van Algemeene "Waakzaamheid, verzoekt bij Misfive geëxcufeerd te worden, van de uitvoering der Sequestratiën, alzo derzelver Committé, volgends deszelfs inftrudtie, tot geene poenaale werking , waar voor zij de Sequestratie der Goederen houden, ingericht is. Waarop, naa omvraage en verfcheidene confideratien, beflooten werdt, eene Commisfie uit deze Vergadering te benoemen; teh einde met eene Commisfie uit het Committé van Juftitie en uit het Committé van Waakzaamheid, daar over nader te confereeren. — En daartoe werden, voor deze Vergadering, gekozen de Burgers

SCHMMELPENNINCK en LUDEN.

Het vervolg dezer Zitting hier naa..

Het naavolgend bericht, fchoon heden den ^den Mei ingeleverd, werdt verzocht ten fpoedigften te plaatfen:

Het Provifioneel Committé van Algemeen Welzijn, in de Amfterdamfche Courant van heden, gezien hebbende, zeker bijvoegfel tot een Advertisfement, op naam van een Commisfie, uit de gezamentlijke Leden van de Bataaffche Clubs, of Leesgezelfchappen binnen deze Stad, geplaatst, in het welk het antwoord, op het

ver-