is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ÓÏ4 )

De ondergetekenden niet anders voofneemens zijnde, zo ais hier boven reeds is geremarqueerd , d; a hunne reflectiën bij forme van confideratiën aan u, hunne Medeburgers , op het gedachte Addres te maaken , zullen ook niet ■verder indringen', in het prachtige Voorportaal van dit Gebouw al verder op Pag. 4 en 5 voorkomende, maar direct overgaan tot het pöindt, waar in de redenkaveling meer bijzonder wordt gewend tot de Provifioneele Municipaliteit dezer Stad, en als 't ware daarbij geèxhorteerd, om als eene eerfte pligtsbetrachting bij der hand te neemen, de hervorming en betere inrichting zo van de uitoeffening, als we/meenende uitoeffenaars zelve van het Tooneel.

De ondergetekenden willen gaarne erkennen met de Tekenaars, dat alle zaaken in de waereld voor hervorming en betere inrichting vatbaar zijn , en dus ook het Tooneel, maar zij moeten tevens erkennen, dat wat de we/meenende uitoeffenaars van het Tooneel zelve betreft, dit geheel en al buiten het bereik van hunne directie ftrekt, en geheel en alleen tot het departement der we/meeneride uitoeffenaars is behoorende, en als men dan het gedrag van dezewe/meenende uitoeffenaars, waar onder de Tekenaars van het Addres, dierhalven eo ipfo behooren , eens van nabij nagaat, dan zal men zeeker op de lijst van hunne welmeenenb.eid, althands na het inzien van de ondergetekenden, niet kunnen ftellen , „ het dagelijksch verzuim van het repetee„ ren der ftukken , het niet kennen van hunne „ Rollen , het fomwijlen moedwillig bederven „ der ftukken in de uitoeffening, het dwarsbo„ men en verwarren van hunne medefpeelers,

» en