is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C HO )

©ntiangst van het reëel der roo en '200 penning , waarby zy zich trachten te verfchoonen, wegens de inrichting der door hen gedane jarelykfche notificatie :

Waarop, gedelibereerd en in achting genomen zynde, dat, indien by commisfarisfen voorn, e'enigen twyfel omtrent de intentie dezer Vergadering, ten opzigte van den ouden vorm dier notificatie, in de dagen der flavcmy géüfiteërd, gerefideerd had, zy, in allen ge-" vallen, zich hadden behooren te verwaardigen, ter dezer Vergadering, als welke voor niemant ongenaakbaar is, die intentie te komen vernemen; welke intentie echter niet twyfclachtig kon zyn, aangezien het duidelyk voorbeeld, door deze Vergadering en hare predecesfeuren zeiven dieswegen gegeven ; cn dat dus, om deze en menigvuldige andere redenen, deze zogenaamde verl'chooning van commisfarisfen moet geconfidereerd worden, alsontydig, geheel onvoldoende, en beneden de waardigheid dezer Vergadering» om zich daarmede te laten te vreden ftellen, is goedgevonden en verftaan, volkomen te perfilteren by de genomen refoluti'è,en gem. memorie aan te nemen voor notificatie.

En is dienvolgens de publicatie, inhoudende de hoogfte verontwaardiging dezer Vergadering, over het gedrag der commisfarisfen voorn., van de puije afgelezen en alom gea'ftigeerd.

De Vergadering is ten half drie uren gefdheiden, en geadjpurneerd tot des middags ten vyf uren.

VERGADERING,

Dingsdag, 30 Juny, 1795.

Het eerfte ja-ar der Jlalaaffche vryheid.

Des middags, ten vyf uren.

Is ter Vergadering verfchenen de burger Anthony van der Mc uier., bode des kwartiers van'Veluwe, in

' Gel-