is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44i )

(tel afftandte doen, daar en zo het behoort;, terwyl wyders aan de opvolgers en de Reprefentanten yry en' onverlet word gelaten , om dsnzelven burger 'j\>n Hall, na verloop van gemelde zes jaren, onder goudkeuring van de burgery,. wederom "op nieuw toJ.jProl cureur der Gemeente aan te ftellen, of wel denzelven in het committé van juftitie, in de plaats van den anderszins daaruit te benoemen Procureur der Gemeente, te laten invallen.

De Vergadering,is geëindigd des avonds, tcn tien uren, cn geadjourncerd tot morgen vóórmiddag, ten elf uren.

VERGADERING,

Woensdag, 5 Augustus, 1795-.

Het eerfte jaar dèr Baiaafftche vryheid.

Vóórmiddag, ten elf uren.

Zyn gelezen de notulen der Vergadering, gehouden op gisteren, en, na gedane omvrage,- geapprobcerd en gearresteerd.

Is gelez- n eene nota van het committé van expeditie, verzoekende, by hetzelve, om geauthorifeerd te worden;

1. Om de goederen, in het lands magazyn en in het Franfche hospitaal, van- ftads wege, 'ten dienste van de Franfche militairen en zieken daarin gebragt, te mogen bergen" óp eenige pakhuizen van deOost-Ind. comp. en op de. ftads timmertuinen; en verder, om alle de goederen',.die, of verfteld, of gereinigd moeten worden, te mogen laten wasfehen en ten gebruike gereed maken; —

ff*VO^g .aitlftSj: j ,. ; .,",! ;..K ;s. fecëiftlÜV

% Dat het committé, ten blyke van het genoegen dezer Vergadering, over de bereidwilligheid van het detachement ftads artilleristen, die thans aan de Helder zyn, geauthorifeerd moge worden, om 200 pond Kkk fpek,