Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< $09 )

jzaken Mn Holland, om de burger-corpfen van Jcriid

èn lood te voorzien:

Na deliberatie, goedgevonden, deze misfive te (tellen-in handen van den burger krygsraad, om te dienen Van bericht.

Is gelezen concept publicatie van het Committé van waakzaamheid, wegens de aangeving van gelicentiëerde officieren, en de logering van vreemdelingen:

Na deliberatie, goedgevonden, zjch met deze publicatie te conformeren.

Is gelezen request van den burger Martinus Wate* ring, te kennen gevende, dat hy door ongeftcldheid van zyne huisvrouw, van meening zoude zyn, om met dezelve, benevens' zyne zuster en eene dienstmaagd, eene reize naar Westphalen te ondernemen , verzoe. kende verlof tot het medenemen van eene fomma van / iaoo: —

In handen van het committé van finantiën, om te dienen van bericht.

Is gelezen request van Alida Mens, huisvrouw van den burger F. A. Suntrop, verzoekende betaling voor ontfangen adfignaten:

In handen van directeuren van het bureau, ter inwisfeling van adfignaten, om advies.

Zyn gelezen de notulen van de commisfie van orde cn redres, en, naomvrage, goedgekeurd.'

Is gelezen eene verklaring van.de burgers Peperfen en Juêl, te kennen gevende, dat aan deze ltad is gekomen L. C. Lorentfen, van de Eyder, met circa i\ lasten tarwe; ten einde van de bepaalde premie te pro* fileren :

In handen van het committé van algemeen welzyn, ten einde ter uitvoer te brengen.

Sss 3 Ij

Sluiten