is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 452 )

'Vergadering voor zich wel kan dulden dat de executie voortga; welk antwoord ook dadelyk aan gemelde officieren, in de Vergadering omboden zynde, is gegeven geworden.

Is gelezen eene concept-misfive aan de municipaliteit van Gouda, behelzende kennisgeving, dat de 'Goudfche yker, welkers ontflag gemelde municipaliteit van deze Vergadering verzocht had, reeds was ontfiagen:

Na deliberatie, wierd gemelde misfive goedgekeurd en verzonden.

Is gelezen eene misfive van den burger Matthys Coster, benevens het bygevoegde declaratoir van den burger Claas Donker, en het rapport van de algemeene vergadering der wykvergaderingen dezer ftad, in dato 6 ober 1795, geteskend door ff. Kuyper, fecretaris van wyk 44, alle behelzende befohuldigingen tegen den burger J. J. J. Banraat, verkozen lid. der comïnisfie tot het revideren en beöordeelen derplannen, tot het vormen- eener geregelde volksftem:

Na deliberatie, goedgevonden, deze misfive, ine! de daarby behoorende ftukken, te ftellen in handen van het committé van juftitie, om ten fpoedigfte to dienen van informatiën en naricht.

Is gelezen het advies van de commisfie ter organifatie van de nationale guarde dezer ftad, op de rekening van de wed. Jan Auber, wegens vyf geleverde trommels aan het corps artillery:

Na deliberatie, overeenkomstig het uitgebragt adVies, goedgevonden, gemelde weduwe te renvoyerëri 'tiaar de te benoemen commisfarisfen over de generale krygskasfe; ten einde op gelyke wyze als anderen, die geweeren, enz. geleverd hebben, uit gemelde kas betaling te bekomen,

Zyn gelezen de confideratiën en het advies van de commisfie ter organifatie vari de nationale guarde deze? ftad, op het request van eenige Jooden, in de zitting

V ' va»