Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 519 )

Is gelezen misfive van commisfarisfen alhier, ui? het committé tot de zaken van de marine, refiderende in den Hagc, verzoekende te worden geïnformeerd, of zeker perfoon , by een onlangs gehouden zee-krygsraad,veroordeeld om drie jaren te wordengeconfineerd in het rasphuis, om met zyne handen de kost te winnen, in hetzelve rasphuis kan worden geplaatst; en zo ja, van de voorwaarden waarop zulks gefchieden kan; en om voorts de noodige orders te ftellen, dat hy, by deszelfs aankomst aldaar, worde ingenomen:

In handen van het committé van algemeen welzyn, om deswegens te handelen zo als bevonden zal worden te behooren.

Is gelezen het alleszins gunstig advies van de burgers Maire en Procureur der Gemeente, op het request van de weduwe P. Mortier,, onder de .zitting van gisteren gemeld:

Ha deliberatie, goedgevonden, de verzochte betaling van f 635:5: — wegens geleverde behoeften aan het gewezen ichouts-comptoir, uit de ftads kas, toe te ftaan.

De Vergadering is geëindigd des nanriddags, ten twee uren, en geadjourncerd tot des avonds, ten vyf uren.

VERGADERING,

Dingsdag, 20 October, 1795.

Het eerjle Jaar der Bataaffche vryheid.

Des avonds, ten vyf uren.

De commisfie tot het begeven der openftaande ampten van turfdragers, bierdragers en koornzetters heeft het volgende voorgedragen: (zie bylage tot het Dagblad dezer zitting.)

In handen van de burgers Van Bosfe, Lespinasfe,

Al-

Sluiten