Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5=4 >

. 'Vervolgens bet eerfte verzoek overwogen zynde, ha deswegens den boekhouder Bentinck gehoord te hebben , is goedgevonden, de verzochte fomma vari ƒ•12000: —, ten einde' voormeld, af te geven, waartoe eene ordonnantie op thefaurie gedepecheerd zal worden.

• ïs gelezen request van "overlieden van het makelaars gilde, verzoekende, dat de Vergadering geen meer makelaars, dan voor de vacant zynde plaatfen, zoude -eanftelkn, of, zo zulks reeds was befloten, die refolutie buiten werking te ftellen:'

• In handen-van het committé'van koophandel en zeevaart, om conlideratie en-advies.

Is gelezen request. van befturers;van het leprofenhuisj door den burger VanSon ter Vergadering ingeleverd, ftrekkende, dat de Vergadering het daarheen richten zoude, dat de in dit ftads gefticht zich bevindende, proveniers, zo wel als de requestranten zelve, voor de dienstboden, voor rekening van dat huis, bevryd mogen .blyven van de belasting van 's lands recht op de middelen van.het hceren- en redemptiegeld en kofl'y- en theegeld. En heeft de Prefident aan den burger Van Soa geantwoord, dat'over dit verzoek in eene algemeene Vergadering zoude gedelibereerd worden.

Is gelezen request van den burger Jan de Munnik, verzoekende om in zynen post als turfdrager herfteld te worden:

-ïn handen van de eommisfie.tot handhaving der orde en daarftclling van het noodigredres,om de in die zaak betrokken perfonen daarover te onderhouden, en dé Vergadering te diénen van conlideratië'n en advies.

Is gelezen request van den burger J. H. Damen, verdoekende, op last van de burgers C/aas en Zoonen, te Zaüindam, verlof , om met het aan hun geaddresfeerd Americnansch fchip The Aurora, kapitein Leivis Brandt, van hier raar Baltimore te mogen overvoeren een aan-

-■ , til

Sluiten