is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten van het genootschap, ter spreuke voerende Hier na volmaakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.2ao HET HEIL

Thans zou 't uitvoerig beeld dier vreedzaame Oppermagt, En 't grootsch ontwerp, dat ze op de beste wijs betracht, In zijn bijzonderheênaan't hoofd mijns zan.gs befchreeven, Vercischte kragt en glans aan mijne teekning geeven. Dan, na een korte poos vertoevens in dit Hof Van 's lands regeering, zal de glorierijke ftof, Van ftaptot ftap ontmoet, 's volks heil voldingend prijzen. Men gunn' mijn fchets dan hier de deelen aantewijzen.

't Gericht, onnaakbaar voor partijzucht, hoort en proeft Elks eisch en klagt, en fchikt het al ter rust. 't Behoeft Niet ligtlijk hier uit vrees 't ftaatkundige oog te luiken. Geen krijg of muitzugt fluit zijn hand in 't vrij gebruiken Der fchaal, die juist den aart der dingen onderfcheidt. 't Onzijdig oordeel, door bedrog noch drift misleid, Duldt geen geweld op ftaats- of kerk- of huisbelangen. Hier ziet men elk weldra zijn wettig deel ontvangen : De boosheid gaat ter ftraffe en de onichuld triomfeert. Zoo heerfchen orde en tucht; terwijl men de onrust weert. Maar, lieve vreê, hoe fchaars heeft hier de inwooner reden, Hoe zelden neiging, om ter pleitzaale in te treeden! Men eert en lieft u, door uw zagt beftuur verheugd; En uw beminnaar is gewis de vriend der Deugd.

Maar,'k zie wij naadren vast de reine tempelchooren, Den god der vrede aan deze plaats gewijd. Wij hoeren

De