Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S )

&y hein gedaan hadden, ten einde deze Vergadering zoude gelieven mede te werken tot eene fpoedige en geregelde organifatie van de ftads fchuttery:

Na deliberatie, goedgevonden, alle devoiren deswegens aan te wénden,

De burgers D" Amour enOoster, benevens de burgers B'autun, Bï>c!:ner, Fan Lommen en Fan Cooth, gequ:> lificeerd zynde, om, ingevolge de publicatie van di provilionele Reprcferitanren van het Volk van Holland, in dato 24 Sept. 1.1., alje de geen, die door of öm de omwenteling van '1787 den lande uitgeweken, of om patriottifche daden of gevoelens gebannen en wedergekeerd zyn, op te nemen, ten einde die geen van hen, welke door hunne bekwaamheden gefchikt zyn, of door hunne zeden en gedrag zich zulks waardig gemaakt hebben, by voorkeur worden begunstigd, hebben, ten dien opzigte, eene lyst vairzod inige perfonen overgeleverd, met de ampten of bedieningen, om welken dezelve folliciteren, ten einde aan de committés van algemeen welzyn, finanticn, en militaire zaken, in den flage, gefuppediteerd te worden; ingevolge hunne voordragt: (zie bylage tot het Dagblad dezer Vergadering.)

Na deliberatie , goedgevonden , een affchrift van deze lystcn te zenden aan bovengemelde committés; zynde gemelde burgers verder geauthorifeerd en gequalificeerd, om zodanig nut de/.e opneming van perlonen en kleine uudeclingen voort te gaan, als zy noodig zullen oordeelcn.

De burger Hónfe/t, in de Vergadering verfchenen zynde, heeft, als adjunct fecretam van hstcommitté van koophandel en zeevaart, de daartoe verëischt wordende belofte in handen van den Prefident afgelegd.

1

Ook is aan den burger Fan Tellingen, van deszelfg Verkiezing tot roê Jragcnden bode, kennis gegeven.

Is gehoord het voordel, om den burger H.Steenberg A 3 geu,

Sluiten