is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89 )

Dat eindelyk meergedachte commisfie word geqüali* ficeerd, om, by de overredende middelen,door welke de jongelingen tot den zeedienst zouden kunnen worden aangefpoord, uit naam van de Reprefentanten aan hen, die zich het gewilligst betoonen om zich te laten engageren, noch te voegen de-beloften, dat de zodanigen, by hunne te rug komst in het vaderland, zullen vereerd worden met een zigtbaar teeken, hetwelk hen altyd ten bewyze zal kunnen ftrefckefl dat zy zich asn hun vaderland en deze ftad verdienstelyk hebben gemaakt, mits van den commanderenden officier van 's lands fchip , asn welks boord zy zich bevonden hebben, een getuigfehrift medebrengende van hun goed gedrag; terwyl bovendien hunne namen in de dagbladen aan het Volk dezer ftad zullen worden me* degedeeld,en van hunnen loffelyken yvef ,tot aanmoediging voor anderen, eene honorabele mentie zal worden gemaakt.

En word de commisfie verzocht, om van deze perfuafive middelen gebruik te maken, in prefentie van ten minste twee regenten of opzieners der refpective godshuizen.

De burger H. D. Van Hoorn, door het diftrict. no. 13 benoemd zynde tot lid van de algemeene Nationale Vergadering , heeft met eene alleraandocnelykfte en hartelyke aanfpraak deszelfs affcheid van deze Vergadering genomen:

En heeft de Prefident dezelve aanfpraak op eerié ge-1 paste wyze beantwoord, en hem het leedwezen der' Vergadering betuigd, van ook wederom van zulk een waardig Lid beroofd te worden.

Is gelezen het rapport van de commisfie tot de zaken van de veiligheid dezer1 ftad, alsmede het daarby overgelegde bericht van don commandant dezer ftad, beide aangaande de in het Dagblad der Vergadering van den 5 dezer gemelde voordragt van de algemeene vergadering der wykvergaderingen, waarby dezelve verzoekt, dat de commisÜe der gewapende burger-

IV. stuk, M magf?