Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «4® )

VERGAjDERINO,

Dingsdag, ig Maart, 1796.

Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

Vóórmiddag, ten elf uren.

DeMaire,in de Vergadering verfchenen zynde, nam der, pest van curator van het aïhen«m Lstre ™ fchola ch der Latynfche fchool aan; betuigende te yens dank aan deze Vergadering voor derzelver atten-

By refumptie gedelibereerd zynde op de voordragt van den burger Maire C. TV. Visfcher, is goedgevonden , de vakante plaats van dienaar der conchierge te doen vervullen door den burger Van Beek,

^ir/n.deiVergaderil]g verfche"en de burger Daniël Si h,eeft ?an dfzelve zyne dankerkentenis betuigd voor den door deze Vergadering hem opgedragen post van curator van het IthenJm en fchSlarch der Latynfche fchool, weiken post hy, met genoegen, aanvaard heeft; zynde door den Prefident deswegens gecungratulecrd geworden. "cuaent

'Jj fIeze" het volgend rapport van de commisfie we-

5c n ™ SCffeken en,nu teruS geerde Bataven, verzoekende eene ordonnantie van ƒ i47a-io-i2. voor uitgefchoten penningen aan dezelve:

VB2HEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

aan den raad der GEMEENTE,

van amsterdam.

medeburgers!

Uwe commisfie, wegens de uitgeweken geweest 7vnden te rug gekomen Bataven; heeft, ingevolge^ gunstige rpprobatie dezer Vergadering, op^nsfoor-

m

Sluiten