is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 445 )

post incompatibel is met die van Lid uwer Vergadering, zo neem ik de vryheid myn' post als Raad der Gemeente in den fchoot myner committenten ter uwer Vergadering neder te leggen.

Verzoekende my in de kwaliteit als conful der republiek van Genua te erkennen, en my by derzelver uitoefening te conferveren en maintineren.

Terwyl ik,na de hoogde dankbetuiging voor alle de ondervonden blyken van welwillendheid en vrindfchap, my in de aanhoudende voortduring derzelve aanbevele, en, na toewenfching van alle heil en aanbod van broederfchap, my noeme

Uw' medeburger:

P. VAN DRIEST.

Amfterdam, 23 April, 1796. Het tweede jaar der Bataaffche vryheid.

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden, gemelden burger in deze Vergadering te verzoeken, ten einde dezelve zyn diploma vertoone, en alsdan voor deszelfs gedane diensten bedankt worde.

Is gelezen het appointernent van het provinciaal committé van Holland, in dato 21 dezer, op het daarby gevoegd request van de kooplieden Van den Tv er en Comf., aan gemeld committé geprefenteerd, ter bekoming van furcheance of opfchorting van alle gerechtelyke procedures, en gefteld in handen van deze Vergadering, om de crediteuren daarop te hooren, en, binnen agt dagen na dato boven gemeld, te dienen van bericht; blyvende inmiddels, hangende de deliberatie van het committé, alles in ftatu, en furcheance tot den 3 Mei aanftaande:

In handen van het committé van juftitie, om fpoedig de crediteuren te hooren, en de Verg 1 dering te dienen van bericht; zynde deze refolutie genomen zonder refumptie.

Kkk 3

By