is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 452 )

De burger Dc Fries heeft, zo voor zichzelven, als voor de burgers Van Bosfe en Zielkens, voorgedragen dat het hen gevoegelyker was voorgekomen, dat de' misfive aan het committé van marine, welke zv, ingevolge de refolutie van den ca dezer, verzocht waren te ontwerpen, rechtftreeks aan de Nationale Veredeling gericht wierde: ö

Na deliberatie, goedgevonden, zich met dit voorftel te vereenigen, en de burgers Van Bosfe, Be Vries, en Ziclkens te verzoeken omalsnu eene dergelyke misfive te ontwerpen, en wyders aan gemelde drie burgers, ten zelfden einde, de fecretarisfen dezer Vergadering te adfumeren.

. Zyn ter Vergadering verfchenen drie gedeputeerden uit de municipaliteit van Diemen, en hebben dezelve eene mondelinge voordragt aangaande de verpachting van de Diemcrbrug gedaan; welke de Prefident hen verzocht heeft fchriftelyk in te leveren; hetwelk door hen is aangenomen.

De burgers Heemskerk, Allthg, Smit, en Baartmans hebben aan de Vergadering ter hand gefteld de concept-publicatie, welke zy by refolutie van den 22 dezer verzocht zyn te ontwerpen:

Na deliberatie, goedgevonden, dezelve concept-publicatie goed te keuren en te arresteren.

Is gelezen een rapport, inhoudende confideratiën en advies van den burger W. van Bamevcld, aangaande het plan voor een chemisch laboratorium, in het Dagblad der Vergadering van laatstleden Woensdag gemeld: ö ö

Na deliberatie, goedgevonden, de vyf eerste pointen, by hetzelve rapport voorgefteld, te ftellen in handen van dc burgers profesforen A.Bonn en B. van Rhyn, en de burgers T. P. Schonk en A. Ldureriherg; en de twee laatlte pointen te ftellen in handen van de burgers Bommer en Van Bamevcld, refpectiveiyk om confideratiën en advies.

Is