Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5=4 )

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden

aan den requestrant de verzochte brieven van voorfchryving toe te ftaan. *

Is gelezen request van den burger Salomon Emamiêl Asfer, te kennen-gevende, dat hy zich op den ziften Maart aan deze Vergadering vervoegd had, om betaling voor chirurgicale diensten, gedaan ten behoeve van 18 Jooden, welke, op den 15 Augustus 1795,zyn mishandeld en gekwetst geworden; welk addres door oeze Vergadering, om confideratiën en advies, gefteld was in handen van de burgers Maire en Procureur der Gemeente, als gewezen leden van de voormalige commisfie van orde en redres; doch dat daarop geen verdere dispofitie gevallen was, alzo hetzelve was vermht geraakt; verzoekende dierhalve, dat het als nu ingel6TrId re5uest' ingevolge de eerste dispofitie, ten zelfden einde, als voormeld, in handen van gemelde burgers gefteld mogt warden:

Na deliberatie, goedgevonden, dit request te ftellen in handen van den Maire en Procureur der Gemeente, om confideratiën en advies.

Is gelezen een addres van verfcheiden gildebroeders van het molenaars gild, door de burgers J. de Wit, O. Veeling, W. van de Hoef, en M. van Deelen, op eergisteren ter Vergadering ingeleverd; ftrekkende, om verhooging van het maalloon te verzoeken; mitsgaders eene voorziening omtrent vyf by het addres opgegeven punten van bezwaar:

In handen van het committé van algemeen welzyn, om, ten fpoedigfte, te dienen van confideratiën en advies.

ïs gelezen request van den burger Joachim van Emhd&n, in qualiteit als commisfaris van het Joodfche Hoogduitfche tooneelgezelfchap alhier, verzoekende, daar by deze Vergadering befloten was, dat, gedurende den tyd dat de Hollandfche nationale fchouwburg fpeelt, geen vreemde tooneelfpelen binnen deze ftad

en

Sluiten