Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*5 )

cn derzelver jurisdictie,voor het algemeen zouden mogen fpelen; dat het deze Vergadering, om de redenen daarby gemeld, zoude mogen behagen, te verklaren, dat de Joodfchc Hqogduitfche tooneelfpelers onder het voorzegde befluit niet begrepen zyn, en dat dezelve dus, onverhinderd, voor het publiek zullen mogen blyven voortfpelen;

In handen van de commisfie,in wier handen de ftukken, betrekkelyk den nationalen ftads fchouwburg, gefteld zyn, om mede daarop te dienen van confideratiën en advies.

Is gelezen addres van den pastoor, mitsgaders de meesteresfen en eenige bewoneresfen van het begynhof, binnen deze ftad, ftrekkende,, om alle belemmeringen weg te nemen van het erf en den wal aan de zuiüzyde van hetzelve bcgynhof:

In handen van het committé van algemeen welzyn, om confideratiën en advies.

Is gelezen rapport van den Maire en den Procureur der Gemeente, op het request van den burger B. Hoogkamp, in het Dagblad der Vergadering van den 3den dézer gemeld:

Waarop befloten is, hetzelve, tot in eene algemeene Vergadering, in advies te houden.

Is gelezen request van de wed. Floris Kat en Zoon , F. A. en J. J. Nedder-man ,P. H. Ryffnyder, W.Rylc, R. Kastelyn, en D. van der Plaat, als exercerende de houtzaagmolens, ftaande en gelegen buiten deze ftad, tusfehen de Haarlemmer- en zaagmolens-poorten, tusfehen den buitencingel en kostverloren wetering; verzoekende om dispofitie op een bevorens vertoond request, ftrekkende om voorziening te verzoeken, omtrent het bergen en opladen van modder, op een ftuk land, langs hunne molens, aan de weterings-floot gelegen, hetwelk van ftadswege word gebruikt, en welke zaak aan hunne affaire veel ongemak en fchade toebrengt :

Vvv 3 In

f>

Sluiten