is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45° )

beroepen perfonen bet recht van inwoning te weigeren, is goedgevonden en verftaan, deze beroepingen goed te keuren.

Zynde deze refolutie genomen zonder refumptie.

Is gelezen eene, door het committé van koophandel en zeevaart, ingevolge de refolutie van laatstl. Woensdag, ontworpen concept-inftructie, voor den opziener over de Rouaanfche-, Hamburger- en Bremer vaarten:

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden, dezelve inftructie goed te keuren en te arresteren.

Is gelezen rapport van de commisfie ter regeling der ampten, aangaande den openltaanden post van gravenmaker van de Noorder kerk en het Noorder kerkhof:

VMHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

BE COMMISSIE TOT REGELING DER AMPTEN, AAN DEN RAAD DER GEMEENTE DEZER STAD.

Onderdaags heeft uwe commisfie van ulieden ontfangen zekere voordragt van kerkmeesteren van de Noorder kerk, behelzende een verflag wegens de revenuen van den doodgraver van gemelde kerk ; zynde dezelve voordragt met uwlieder apostille voorzien, en daarin gelftst, om 'er het noodig gebruik van te maken, het voordragen der middelen van bezuiniging, en hetgeen • verder, by't aanvaarden van dezen post, verëischt word.

Burgers! het nadrukkelyk woord van bezuiniging, ftreelde hec hart van uwe commisfie, die thans wederom door ulieden in ftaat is gefteld, van 'er een volkomen blyk van te geven, op duchtige gronden.

Kerkmeesteren dan geven bericht, dat de doodgraver van die kerk, in den tyd van zes achter een volgende jaren, dat is, van 1790 tot 1795, incluis,_ genoten heeft de fomma van ƒ7625:18: — , 't welk jarelyks bedraagt, circa ƒ 1270:—

Ten tweeden: dat de doodgraver, zo hy zulks begeert,