Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 519 )

van alle deze ftukken,ingevolge uwe refolutie, in dato 30 Nov. 1. 1., alle de voornoemde burgers ontboden , en, daar het aan uwe commisfie gelukt is, om deze zaak, tot elks genoegen en overtuiging, in der minne, uit den weg te ruimen, zo dat men elkander de hand van broederfchap vriendelyk heeft toegereikt; zo oordeelt uwe commisfie, dat uwe Vergadering dezelve van het uitbrengen der rapporten, welken zy over deze zaak zoude moeten doen, verder dient te ontflaan, al20 deze questie thans geëindigd is.

In welke verwachting wy het genoegen hebben te zyn

Uwe medeburgers.

En uit derzelver naam:

H. MULLER, Amanuenfis.

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden, de commisfie van ftads veiligheid, voor het helpen uit den weg ruimen dezer gefchillen, te bedanken,* en dezelve geredelyk te ontflaan van de verpligting, om op deze, in derzelver handen geftelde requesten, te dienen van rapport.

Is gelezen bericht van de commisfie tot het afnemen der belofte van de amptenaren, ingevolge de aanfchryving yan het provinciaal beftuur van Holland, in dato 5 April 1796, volgens welk bericht blykt, dat de volgende amptenaren geweigerd hebben de belofte af te leggen, als Andries Pool, fchipper op het Hoornfche buitenveer; Pieter Rolff, fchipper op Zaandam, welke dien post door een' ander heeft laten waarnemen; Bafemier Frederik St adelaar, koornmeter, Sar muèl Brender, Bastiaan Veldhuizen, en Andries Vm Rosfem, bierdragers; Jan Hendrik Adolph Pemmer-, Fredrik Elmer, Hendrik Hanau, G. van Renes, Pieter Hulkter, Arend ten Boom, en B. Coster, turfdragers; zynde alle door de commisfie, by provifie, in alle hunne functiën gefuspendeerd:

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden,

de

Sluiten