Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *4i )

Waarop, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, dezelve Misfive te ftellen in handen van de Thefaurieren ordinaris dezer Stad, om, ten allerfpoedigften, het noodige te verrichten en in andwoord te fchrijven,

Is geleezen het volgend Rapport van de Burgers //. van Waijenburgh, J. D. de Vries, H. Boerrigter, P. H. Martini Buys en /. /fiting, op de Requesten van de Burgers Fredrik Willem Halbach, Jacobus Agtcrman en Gotfried Hendrik Scholten, verzoekende herfteld te worden, de eerfte als Bierdraager, de tweede als Turfdraager, en de derde als Marktmeester van de Groenmarkt; van welke posten de twee eerstgemelde geremoveerdzijn, en in welken laatftende laatstgemelde gefuspendeerd is:

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

aan den raad der gemeente van amsterdam.

medeburgers!

Het heeft UI. goedgedagt, in handen van de Ondergeteekenden te ftellen , drie onderfcheidene Requesten, als: een van Fredrik Willem Halbach, ftrekkende ter zijner verdeediging, tegen zekere befchuldiging door Gerrit Loep en Frans Peeperzeel, op den 14 Februarij 1796. by de toenmaalige Commisfie tot het formeer en van een Lijst der Stads- of Lands- Ambtenaarcn , bij Proclamatie van de Prbvifioncele Reprefentanten des Volks van Holland, in dato \i OStober 1795.. breeder vermeld, ten zijnen laste ingebragt, en bij het Committé van Juftitie, met Eede bevestigd, — en van welke béëedigde verklaaring aan hem F. W. Halbach, bij Uwl. Refolutie in dato 16 November 1. 1. Copije authenticq is ter hand gefteld; verzoekende de Vertooner, bij dit zijn Request, van de op voorn, befchuldiging gevolgde remotie als Bierdraager, te worden ontheeven.

Nog een van Jacobus Agterman , welke als Turfdraager, op, tegens hem ingebra^tc befchuldigingen, VII. stuk. Hh me-

Sluiten