Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kennisgeeving van de bij hem ingekomen klachten, over de onvriendelijke gedragingen van den Provoost van den Toren, tégen de Burgers, die, door Krijgsp raaden, tot arrest bij desj Pro voost gccondermieeri- nja » en over het duitgeld, door hem Piovo«.st gevorderd wordende; verzoekende hij Commanuane, desvv.'gens voorziening:

In handen van de Commisfie van Stads Veiligheid, dm confideratiën en advies.

De Vergadering is geëindigd des namiddags, ten twee uuren , en geadjourneerd tot morg^., mid^ -vuren.

vergadering,

Dingsdag, iöMeij, 1797.

*T$t derde jaar der Bataaffche Vrijheid.

's Middags, ten twaalf uuren.

Voorzitter: h. drost.

Is geleezen Conc^nt-Notificatie , aan de Burgerij kennis geevende van de Inftallatie der 30 nieuwe Leden, op Maandag den maften dezer:

Nk deliberatie , goedgevonden , deze Notificatie daadelijk te arresteeren en te doen afkondigen.

Is gehoord de voordragt, raakende de afgifte der resteerende penningen van /io;ooo: —, aan Directeuren van de Quotifatie-Kas, toegeftaan:

Na deliberatie, goedgevonden, da nog resteerende fomma, van de geaccordeerde ƒ10,000: —, ter Thefaurie ordinaris aftegeevcn ; zullende geene verdere fommen geaccordeerd , maar aan Directeuren verzogt worden , om eene lijst inteleveren, van zodanige Huizen , welken, to: heden, nog niet getaxeerd zijn, ten einde de noodige maatregelen deswegens te neemen.

Vvv 3 Is

Sluiten