is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 449 )

de bóete, tegen dé fraudeurs te emaneeten; alsmede eene ftrenge Inftrucfie, aan de Keurmeesters te geeven; wordende het Committé voornoemd, verzogt, orrj, de concepten daartoe, aan dese Vergadering, tö beharidigeri.

Is geleezen. de mede aah de orde vin heden geftelde Concept-Publicatie, van Thefaurieren ordinaris, betreffende het uitventen vah. brak-, bedorven- pf veryalscht Water, en het aanftellen van Proef- of Keurmeesters over hetzelve:

, Waarop., gedelibereerd zijnde, is beflooten; dezé Concept-Publicatie voor als nog te houden in advies | zullende daadelijk, aan Thefaurieren voornoemd, ter hand gefteld worden, dat gedeelte van het Rapport, doof de Commisfie, tot het maaken van een,Plan, voor, een Committé vah Gezondheid, in hetwelke vari het versch Water, en de middelen om hetzelve te verkrijgen, gehandeld wordt.

Is geleezen het aan de órde van hcdett geftëldè advies, benevens de confideratiën, van jïet Committé1 van Koophandel en.Zeevaart, op de, door Hoofdmannen van de Zijde Haf, ontworpehe ihftruclie, voor den Keurmeester der Zijde:

. Waarop, gedelibereerd zijnde, is beflooten, gemelde Inftructie , met de bijvoegfelen van het Committé van Koophandel en Zeevaart, daadelijk goedtekeuren.

, Zijn in de Vergadering, op derzelver verzoek, verfcheenen , de burgers Asfer en Kunneman, uit naarii yan eenige. Leden der Sociëteit van Een- en Ondeelbaarheid, kennis geevende, dat dezelve beflooten hadden , om aan den Vicè-Admiraal de. Winter, opiariftaanden. Donderdag avond, in den Handbo'ögs.-Doelen een' maaltijd te geevèn; verzoekende dat deze Raad, deszelfs Voorzitter en Vice-Prefident, benevens nog vier Leden, tot het bijwoonen van gemeldèri maaltijd gelieve te despiciè'eren: v.. IX. stuk; Lil Waal-