is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45« )

• Waaröp, na" dat gemelde Burgers ,de Raadzaal voor een oogenblik hadden verhaten, gedelibereerd zijnde, is beflooten, aan het verlangen van dezelven te voldoen ; zullende de Committés verzocht worden, om elk een Lid uit hun midden daartoe te willen' benoemen ; en is van deze Refolutie aan gemelde Burgers daadelijk kennis gegeeven.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags, ten twee uuren, en geadjourneerd tot morgen middag, ten twaalf uuren.

VERGADERING,

Dingsdag, 5 December, 1797.

Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

'sMiddags, ten twaalf uuren.

Voorzitter: j. van staphorst.

Is geleezen Misfive door den Burger Scholtenius, als geduurende de afwezigheid van den Commandant

• Sarrut, gecommandeerd hebbende de Franfche Troupes, binnen deze Stad in Guarnifoen zijnde, aan den Voorzitter gefchreeven, ter kennisgeeving dat de Burger Sarrut, thands geretourneerd zijnde, het commandement wederom hadt aanvaard, met verzoek, dat de Voorzitter den Raad van zijne gevoelens van achting en vriendfehap, en tevens, van zijne dankbetuiging over de herhaalde blijken van deelneeming, in de

\ eer en belangens der Franfche Troupes, wilde verzeekerën:

f .

Waaröp, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden dezelve Misfive aanteneemen voor notificatie.

Is geleezen Request van den Burger H. Litz en J. M. Kamper, als Curators en Sequesters, over de Perfoon 1 en Goederen , 1 van Margaretha Pieterfon; verzoekende qualificatie, tot verkoop van eene Obligatie,