Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*3 )

Burger W. Veeris, zich noemende Provoost van de Soldaaten, binnen deze Stad; welke daarbij van uwe Vergadering verzoekt favorabele brieven van voorfchrijving aan het Bondgenootfchap te Lande, ten einde (daar uwe Vergadering zich geconformeerd hebbende met het Advies van uw Committé, in dato 5 Julij 1797, en dus zijn verzoek om traétement, heeft geweezen van de hand, en hem gerenvoijeerd naar het Bondgenootfchap voornoemd) met de intercesfie en het veel vermogen van den Raad gemunië'erd, hij vertooner een' gelukkigen uitflag op zijn verzoek bekomen mogt.

Uw Committé uwe Vergadering hierop zullende dienen van confideratiën en advies, heeft alvoorens vermeend, ten einde den vertooner goed recht te doen wedervaaren, de geheele toedragt der zaak, omtrend denzelven te moeten onderzoeken. Dit is de reden, waarom uw Committé niet fpoediger aan denbetzelven opgedragen last heeft voldaan, en dit onderzoek noodzaakt hetzelve uwe Vergadering , de volgende bedenkingen en confideratiën te moeten geeven.

1. Dat uw Committé van Waakzaamheid, in dato 5 Julij 1. 1., op de Requeste van gemelden Veeris, om betaling van zijn traftement, geoordeeld heeft te moeten advifeeren, dat het verzoek van den vertooner behoorde te worden gewezen van de hand, omdat dezelve geen Stads-, maar Lands-bediende zijnde, de Raad , zonder fpeciale authorifatie van het Bondgenootfchap te Lande, niet vermogt te disponeeren, omtrend de betalingen van diergelijke traktementen, en hij dus behoorde te worden gerenvoijeerd aan het Bondgenootfchap voornoemd, alles op fundament van het Advies van uw Committé van Finantiè'n, op een Addres , van den Kapitein der bezoldigde Guardes M. Bax, in dato 24 Junij 1796, in handen van dat Committé gefteld , hetwelk favorabel rapporteerde , met opzicht tot de betaling van ƒ 278a:—, voor een maand van 3óf-dag gagie, voor zijne Compagnie, doch declinatoir op het verzoek van betaling van ƒ322:—, voorden Auditeur, Pagadoor, Provoost, Rolleezer, Sto'tkeknecht < gepenfiöneerde Adjudant de Lauter , en veideie geïppuinteerden: op grond: Dat dezelven.

Vvv 2 niet

Sluiten