Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*5 P

Om alle welke confideratiën, uw Committé van advies zoude zijn, om deze, benevens de Requeste van den Burger Veeris, te ftellen in handen van uw Committé van Finantiè'n, ten einde, binnen den tijd van agt dagen, op te geeven, de gronden, waarop hetzelve confidereert, den Provoost niet meer in dienst te zijn; en waarom, daar hetzelve den Auditeur, Pagadoor, Rolleezer, Stokkeknecht enz., mede onder de perfoonen begreepen heeft, welken het oordeelt, niet meer in dienst te zijn, echter de Stokkeknecht, tot heden, zijn betaling heeft ontfangen, — en dat, in geval het advies van dit uw Committé mogt zijn gegrond, daarop, dat de Stads bezoldigde Guardes, in de recapitulatie der Bataaffche Troupes begreepen waren , hetwelk uit deszelfs gegeeven advies , echter niet blijkt, en ook geen' genoegzaamen grond oplevert, dat ook de Provoost daaronder zoude begreepen zijn, de refolutiën dezer Vergadering, in dato 4 Julij 1796, 5 Julij 1797, w°rden buiten effect gefteld, en aan den vertooner worde betaald , zijn traétement, als Provoost, van Julij 1796 tot heden, en hetzelve te doen voortduuren, tot dat de Reörganifatie der Bataaffche burgermagt, in deze Stad zal plaats grijpen.

Daar uw Committé, aan den anderen kant, indien het blijken mogte, dat het advies van uw Committé van Finantiè'n, fteunde op genoegzaame gronden, en uwe refolutiën daardoor, zouden kunnen blijven in derzelver kragt'en waarde, van advies zoude zijn, om den vertooner, op zijn, alsdan billijk, verzoek te accordeeren, een'favorabelen Brief van voorfchrijving, aan het Bondgenootfchap te Lande, ten einde, hem betaling van zijn ingehouden traétement, worde verleend.

Uw Committé onderwerpt echter dit deszelfs advies, aan het 'meerder verlicht oordeel uwer Vergadering. Heil en Broederfchap!

Het Committé van Algemeene Waakzaamheid dezer Stad.

En in naam van hetzelve : h. muller, loco Secretarie,

Amfterdam, 19 December, 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid,

Vvv 3 Waar-

Sluiten