Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *s )

3. De Commisfie ter Bezuiniging te qualificeeren, tot zodanige einden , als bij de tweede, vierde en vijfde poin&en van gemelde voordragt, worden voorgefteld.

3. Dat de Regenten van het Leproofenrruis, n& den afloop van dit werk, het doen van rekening en verandwoording, van den ftaat van hetzelve Huis, en, ni de ged aane afgifte van alle de effecten, goederen en papieren, tot hetzelve behoorende, aan de Thefaurieren ordinaris dezer Stad, van hunne posten zullen worden ontflagen.

4. En is laatftelijk en ten vierden beflooten, de mede voor heden aan de orde gefielde Requesten, zo van de Burgefs J. Leefeman en J. Croefe, als Curators over den perfoon en goederen van Trijntje van Tsfeldijk, als ook van Cathariha Hanfen, in hetzelve als Provenierfter inteneemen , uit hoofde van de als nu , ten aanzien van de inrichting van het Leproofenhuis gedecreteerde verandering, te wijzen van de hand.

Is geleezen het, voor heden aan de orde gefielde rapport van het Committé van Juftitie, op de voordragt van den Burger J. W. van Hasfelt, ter ampliatie der inftructie en het Reglement van de, door hetzelve Committé aangeftelde Voogden , Curateuren en Sequesters, den aden Februarij 1797, gearresteerd:

Waarop, gedelibereerd, en gehoord zijnde, de aanmerkingen, door den Burger van Hasfelt, ten aanzien van den inhoud van het gemelde rapport, aan de Vergadering gefuppediteerd, is beflooten, gemelde voordragt , rapport en aanmerkingen, te Hellen in handen Van de Burgers Reesfen, van der Meulen en Bagman, om confideratié'n en advies.

Is geleezen rapport van het Committé van Algemeene Waakzaamheid, op het addres, door den Burger J. B. van der Meersen, en eenige andere Ingezeetehen dezer Stad, aan het Provinciaal Beftuur van Holland geprefenteerd, en door het departement van Algemeen

We^

Sluiten