Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 519 3

volgends eene ons gefuppediteerde derde Lijst, onzer Comirisiie tot regeling der Ambten, beftaande uit de Burg-rs M*. van der Vuurst, J. Bax, ui- H. Bode en E. Hambeek , die ons dat aantal Ambtenaaren, als onwaart-igen, heeft overgelegd.

Toen wij, om te gereeder aan het 10de Artikel van onze Inttruftie te voldoen, voornoemde Commisfie decern erden, vertrouwden wij dat dezelve, alvooiens ons de twee eerfte Lijsten van, bij haar onwaardig gekeurde, Ambtenaaren, die elk met éénen ehik den P;<-efidiaalen hamerflag, ter conclufie werden gebragt, te fuppeditceren , zeer zeeker en grondig bewust was, wegens al dat gene, wat tot de waardigheid of onwaardigheid dier Ambtenaaren, eenige betrekking hadt.

De ondervinding, Medeburgers! heeft ons het tegengeftelde. ontegenfpreeklijk, beweezen. Wij hebben, op de rapDorten onzer Commisfie vertrouwende, eenige waardige, in plaats van onwaardige Ambtenaaren, van hunne Posten ontzet.

Verre van ons, Medeburgers! dat wij onze Commisfie van roekeloosheid , veel minder van kwaade trouw, in dezen, zouden willen verdenken. Haare gunltige rapporten, ten opzichte van earst geremoveerde, daarnd gerehabiliteerde, Ambtenaaren^ bewijzen zonneklaar, haare gemanifesteerde zucht tot rechtvaardigheid; edoch, zij bewijzen tevens ten duidelfjkften j Medeburgers! hetgeen ik reeds zeide, naamentlijk, dat wij waardige, in plaats van onwaardige Ambtenaaren, op haare inductie, hebben geremoveerd ; waarom anders zouden wij hen hebben gerehabiliteerd V

Wat eischt thands de, voorzichtigheid, wat eischt de rechtvaardigheid van ons, ten opzichte van deze onderhavige lijst, Medeburgers? eischenzij, dat wij weder met étnen hamerflag, dezelve, gelijk de twee voowgen , ter conclufie brengen"? wie uwer zal mij zulks durven toettemmen? wat eischen de voorzichtigheid en rechtvaardigheid dan? hier over zal ik mij niet uitlaaten, maar met de fchroomvalligfte en heiligft* onpartijdigheid, den geest dezer Vergadering, over deze vraaee,trachten natefpooren, en in één punt te verzamelen, om aldus te concludeeren, zo als zij, in

L stuk, {Admin. Munï) Vvv haare

Sluiten