Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ 5*5 3

vergaderin Qt

Woensdag, 30 Meij, 1798.

Het vierde jaar der Bataaffche Vrijheid.

's Middags, ten twaalf uuren.

Voorzitter: pieter p ij pers.

Op het ter Vergadering vóorgedraagene, is beflooten, aan de ndtemeldene geweezene Officieren, in dienst geweest zijnde bij de Armee dezer Republiek, naamelijk de Burgers J. sf. van Ponickau, J.Guerre, B. Braamhorst en J. II. Grausf, als ten aanzien van welken, volgends bericht van de Leden van het Committé van Algemeen Welzijn, niettegenftaande hunne mamen, geduurende den tijd van veertien dagen, in de gewoone Kooi, publiek hebben voorgehangen,geene de minste aanklagten zijn ingebragt, hei benoodigd Certificaat van goed gedrag, geduurende den tijd dat zij, hier ter Stede, in guarnifoen zijn geweest, ter bekoming van penfioenen, af te geeven.

De Voorzitter heeft ter deliberatie gebragt eene Notariè'ele Verklaarifig, door Elsje Renftnk, als ontzet zijnde van den post van Vuuraanlegifer op het Huis der Gemeente, ter haarer verontfchuidiging gepasfeerd; als ook eene Aéte van Civisme, ten haaren behoeve ingeleverd; en, eindelijk, een Declaratoir, bevoorens ten haaren laste ingebragt.

In handen van de Burgers Diepvest en Schaap Mijndertsz., om confideratiën en advies.

Is geleezen Request V3n 30 Burgers, het Mofa*sch

Geloof toegedaan, zich beklaagende over de lefoldtie van den i^den Februarij 1.1., als daardoor gehóuden" zijnde de Wagccontributie te betalen , en aangemerkt kunnende worden, alsof zij de tegenwoordige orde van zaaken niet wanen toegedaan; met verdoek, om fur-

chean-

Sluiten