Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 3

hoofd, hef haaiende het verzoek, door hem, aan dett

voorigen Raad gedaan, om, tot het onderhoud van de> Paaien, Sluiswerken en Bruggen enz., gebruik te maaken , van het bij hem uitgevonden en gefabriceerd wordend Vernis:

In 'handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om bericht.

D2 Voorzitter heeft ter deliberatie gebragt de volgende Requesten , als van Paulus de Raat, J.M.Himmeiman en J. M. Presber, zich beklaagende over hunne remotie;de eerste als Klerk vim het Fabriek-Ambt, en de twee laatften als Schippers op Rotterdam, Delft en den Haag; en verzoekende, op grond van de bijgevoegde Acten van Civisme, van de remotie ontheven , en in hunne posten herfteld te worden:

In handen van het Committé tot de Binnftnlandfche Correspondentie, en de Commisfie tot regeling der Ambten, ten einde naar de tekenaars der Acte van Civisme behoorlijk onderzoek te doen, en deze Vergadering te dienen van bericht.

Is ter Vergadering verfcheenen de Burger Gaspar van Kinfchot, Conciërge en Vendumeester van de gefequestreerde Goederen van de Defolaate Boedelskamer, aan de Vergadering zijnen hartgrondigen dank betuigende voor de intrekking zijner remotie, en het herftel in gemelden zijnen post; hetwelk door den Voorzitter gepast is beandwoord geworden.

Is geleezen eene voordragt van de Commisfie tot regeling der. Ambten, als door deze Vergadering gequa* lificeerd, tot, het voordraagen van verdienstelijke en bekwaame Uitgeweekenen, tot de natémeldene Posten, als welken, ten dien einde, van de generaale begeeving zijn afgezonderd; en daartoe voorftellende, als:

Tot; generaalen Marktmeester , Philippus de Koning; tot Marktmeester'van de Groenmarkt, Willem Efingl tot Marktmeester van de Anthonies of Nieuwe E a Markt,

Sluiten