Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 45ó )

tfoórige van den 5den April 1.1. intezenden, en bij &é~ zelve, fub Letter C. geproduceerd.

Voords kunnen Wij hier nog bijvoegen, het door dé Jaagers ontroöven van de blikke Lampbakken, en eenige agterëenvolgende dagen, de Olij uit e Lamptaarnen, ftaande omftreebs hun Quartier, en waardoor ook ,deze Quartieren der Stad, eenige nachuti, zonder het noodige licht zijn geweest.

Ook befchuïdigt men de Jaagers nog, Omtrend het afftaan der ijzeren Leuningen, in het quartier van de Osfenmarkt, dan, waarvan wij geene genoegzaame bewijzen hebben.

Wij venneenen hiermede , Burgers Diredteüren i door het overleggen dezer Stukken, aan uwe intenti® te hebben voldaan*

Heil en Achting!

De Municipaliteit voorn.

Ter Ordonnantie van dezelve:

Èn ook Medeburgers! onzen last, door het fuppedi. teeren van deze Concept Misfive, welke wij u ter approhatie overleggen, afgeloopen zijnde, zijn vyij, nd wensch van Heil en aanbod van Broederfchap,

Het Committé van Binnenlandfche" Correspondentie voornoemd.

Ter Ordonnantie van hetzelve:

h. muller, Secretaris.

Ën beflooten, zich met hetzelve Rapport te conforineeren; en midsdien, de Concept Misfive daarin vervat, te approbeeren en daadelijk aftezenden, zonder refumptiei

En, is tevens beflooten, alle de Refolutiën eh Stukken tot deze zaak betrekkelijk, als nu met den anderen als eene Bijlage tot het Dagblad, te doen drukken,

Bovenftaande Extraöen accordeeren allen met voorzegde Notulen.

r, Ti pelletier , Secretaris.

B II-

Sluiten