is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *33 )

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

' het committé van algemeen welzijn der stad amsterdam, aan de municipaliteit dier stad.

medeburgers!

Door ulieden, volgends marginale apostille, van den I4den dezer maand, om, ten fpoedigften, te dienen van confideratiën en advies, in onze handen gefteld zijnde het Request van de Commisfie tot de Kerkelijke zaaken , van de Nederduitfche Gereformeerde Gemeente, binnen déZé Stad ; inhoudende , om redenen , bij dezelve Requeste breeder gedetailleerd, verzoek;

„ Dat gijlieden de Kerkmeesteren van de Nederduit„ fcheKerken, alhier, zoudet gelieve te authorifeeren, „ en, voor zo vee} des noods, te gelasten, om aan de „ Requestranten te verleenen vrij acces «n vifie, var? „ alle de Boeken en Papieren, tot de voorsz. Kerken „ behoorende, en onder hen berustende, met vermo„ gen , om daaruit zodanige Copiën of Extracten te „ligten, als zij Requestranten zouden noodig oordee„ len; met verder verzoek, dat gijlieden, op dit ver„ zoek ten fpoedigften, gcliefdet te disponeeren, en „ daarvan aan. de vertooners uitteleveren appoinéte„ ment in forma."

Zo is het uwlieder Committé van Algemeen Welzijn, hoe zeer ook geneegen en volvaardig, om de Commisfie tot de Kerkelijke zaaken, zo van de Nederduitfche Gereformeerde Gemeente, als van alle andere Kerkgenootfchappen, binnen deze Stad, na haar best vermogen , in haar werkzaamheeden behulpzaam te zijn, echter voorgekomen, dat, wanneer aan het verzoek van de Requestranten wjerde voldaan, alle de Commisfiën der óverige Kerkgenootfchappen, met het zelfde recht, een diergelijk verzoek zouden kunnen en vermogen te doen, hetgeen alsdan ook in hetzelve geval nimmer aan iemand hgnper zoude kunnen geweigerd worden, waaruit immers natuurlijk moet profiuëeren, dat Kerkmeesteren, welken met het beftuur over

ÏL Stuk. Gg de