Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorlog de Batavier, en bij het andere voor A. CL. van Derkink , gecommandeerd hebbende 's Lands Schip van Oorlog de Ar go, verzoekende, dat de door J. G. L. Sultzbergen, verzogtte Brieven van voorfchrijving, ter bekoming van furcheance, aan denzelven niet mogten worden verleend, voor en alëer de Vertooner omtrend de beiangens van zijne Principaalen, daarop zou zijn gehoord:

En, zonder refumptie , beflooten , gemelde twee Requesten te ftellen in handen van de Commisfie, beftaande uit de Burgers Decker, Lublink en Rühle, ten einde daarop, bij hun uittebrengen Rapport, tevens te dienen van confideratiën en advies.

Zijn ter Vergadering verfcheenen de Burgers ff. Ruijtenberg en A. Hoppenbrouwer, geweezen Commisfaris en Secretaris van de voormaalige Stedelijke Grondvergadering Letter AAB, en hebben dezelven, na het inleevercn van een daartoe ftrekkend Adres, aan den Voorzitter ter hand gefteld, eerftelijk: de Boeken en Papieren tot dezelve voormaalige Grondvergadering beboerende, als welken zij verhinderd waren geweest, tim binnen den bepaalden tijd, aan geweezen Belluurderen, van het beftaan hebbende Cornptoir der Grondvergaderingen, ter hand te ftellen, nadien hun gewezen Secretaris J. J. Palairet in gebreken was gebleven, om de Roeken, voor zo verre zijn Secretariaat betreft, in behoorlijke orde te brengen, en hetwelk veroirzaakt hadt, dat zij zulks, door een'particulier perfoon, ten kosten der Kas, hadden moeten doen verrichten; en ten tweeden; eene fomma van/ia: ia,

zijn-

VERBETERING.

Onder het Rapport der Commisfie tot de Ambten, vaorkomende in het Dagblad der Municipaliteit, II. Stuk , Bladzijde 22,9, ftaat abufivelijk de naam jan diederik DEiMAN; edoch gemelde Rapport is doo$ dfnzelvan Burger, als niet meer in de%Commisfie tot de Ambten werkzaam zijnde, niet ondertekend geweest-

Sluiten