is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 235 )

volg, dat de gecompareerden in dat verzoek bereidwillig hebben toegefterod, en tot provifioneele Sequesters in der Verrooneren Boedels waren benoemd, de Burgers Johan Herman Schuijmer en Michaèl Luber, welken zich tot het waarneemen dezer Commisfie hadden bereidwillig verklaard:

En heefc de Vergadering zich met hetzelve Rapport geconformeerd, en dienvolgends beflooten, den verzogten Brief van Voorfchrijving aan de Vertooners te verieenen; zonder refumptie.

Is geleezen Rapport van de Directeuren der Quotifatie Kas, op de Requeste van J. ter Brugge, houdende verzoek, dat het de Vergadering behagen moge, dezelve Directeuren te qualifieeeren, om te continuëeren met de uitbetaling van het douceur , ter fomma van vier Guldens 'sweeks, aan hem, bij refolutie van 3 Maart 1797, uit hoofde van het breeken van zijn Been, in den dienst van de Gewapende Burgermagt dezer Stad, toegelegd, en tot ultimo Augustus 1. 1. genooten; advifeerende dezelve Directeuren daarömtrend favorabel, als zijnde na" gedaan onderzoek, aan hun gebleeken, dat de Beenbreuk van den Requestrant van zodanigen aart is, dat hij daarvan kreupel geworden is, en niet weder in ftaat zal zijn, om zijn beroep, als Schilders knecht, wederom te kunnen beoefenen:

En is, conform het eerfte lid van het advies van de Directeuren voornoemd, beflooten, de verzogte prolongatie van het weekelijks douceur van vier Guldens, aan den Vertooner, bij provifie, voor twee maanden, ingegaan op primo September 1. 1,, te verieenen, en dezelve Directeuren tot de uitbetaling daarvan te qualifieeeren.

De Burgers V Hoen en Bastert, als bij befluit van eergisteren, verzogt, om met het Departementaal Be- . ftuur te confereeren, over de voorgeftelde maatregelen, ten einde de Ingezetenen te verpligten, om ftipteiijk te voldoen aan de Requifitiën van Rijdtuigen en Paarden, door ComrrjisfarisTen van het Comptoir van Gga In-