Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorhanden ziirt , dat de inwendige rust, vooral nu hiet, geftoord zal worden, en thands eindelijk - in deze Stad eene Militair? bezetting ligt, die genoegzaam is om de noodzaakelijkePosten enWagtën waartereernen, ooraeelep'de, het tijd (lip gekomen te zijn, dat de Gewapende Bürgerm gt, door het doen der' Dag cn Nachtwagten, noodeloos zoude gefatignè'erd 'worden; dienVo gends ,' op dese gronden , a;;n uwe Vergadering voordellen de, dit dezelve befluite, Om de authorifatie, op den suften Augustus 1. 1., aan den .Colonne! H. van Blomberg, verleend,, tot het gebruikj maaien van dé Geórganifeerde -Gewapende Burgers, intetrékken en buiten ejfeéfc tefteilpn, en. var? dit Befluit, zo aan den rel ven, als aan dén hier'cómman eerenden Franfch; n Generaal, kennis te geeven. ~ Uw Committé van Binnenlandfche Corre pondentie, uwe Vergadering , op de voornftasnde Voordragt-, zuiiende dienen van conlideratie en advies, is mede van gevoelen, dat daar, voor het tegenwoordige, het dringend gevaar, waar deze Republiek, ten tijde der vijandelijke invaöe, en deze Stad, wegens het rriaó.tïrieeren eener goéde politie, zich in bevondt, het neëïner der Refolutié van den a3iten Augustus 1.1., noodzask.lijk maakte, werkelijk niet meer beftaat, en hét ;tèg;.nwoordig Militair Guarnifoen, beftaande uit twee Bouillons Infanterie, genoegzaam zoude zijn, tot het ;doen van diensten en betrekken der noodige posten, en daar door de Geórganifeerde Gewapende Burgers Van het doen van Wagten zouden kunnen verfchóond blijven; dan, uw Committé overweegende, dat deze ■onlangs geórganifeerde Burgers , alsnog niet geheel er vaaren kunnen zijn in het doen van Guarnifoens diensten, en het ten hoogden noodzaakelijk is, dat dezelven zich meer en meer in den Wapendienst oefenen en bekwaamen , oordeelt dat het vooral niet oirbaar "zoude zijn , dat dezelven geheel en al, dienstelooS wierden geiaaten, en in het doen Van Wagten, en het betrekken van Posten, verfchóond wierden; te meer, daar het zoude kunnen gebeuren, dat de tegenwoordig alhier zijnde Militairen, deze hunne Guarnifoensplsats moeten verwisfelen , zonder dat dezelven wederom

door

Sluiten