Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*3 )

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

Thefaurieren Extraordinarii aan de Municipaliteit van Amfterdam. ■

Amfterdam, den 3iften December 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

medeburgers!

Daar wij vermeenen voldaan te hebben aan de appoincT:ementen , gefteld in margine van uwlieder favorabel rapport, op 4 October 1.1., toegezonden aan de Commisfie uit de Finantiëele Commisfie over het voormaalig Gewest Holland, op de, te dier tijd in uwe handen gefielde Requeste van Directeuren der Euangelifche Broedergemeente alhier; houdende verzoek , dat van de Quohieren der Verpondingen van de Huizen dezer Stad worden afgefchreeven, de Verponding van een Huis en Erve, door dezelve Gemeente, tot hun Godsdienftig Kerkgenootfchap gekogt; en dat daartegen zeker Perceel, in de Houttuinen, tot voormeld Kerkgenootfchap gediend hebbende, wederom öp het Quohier der Verpondingen mogt worden gebragt; achten wij het noodig ulieden te rapporteeren, dat, na oculaire infpectie, door ons gedaan, wij oordeelen van de Verponding van het Huis , op de Heerengraft , bij de Harteftraat , zijnde Wijk 39, 1533. behoorde afgefchreeven te worden, eene fomma van f 96:13, blijvende alzo hetzelve Perceel, Voor des Predikants Wooning, belast met ƒ 40: —

Dat het Perceel, in de Houttuinen, Wijk 54, No. 2448, hetwelke, volgends Decreet van 22 Junij 1797, is vrijgefteld, weder behoorde gebragt te wordeü op de oude Verponding van ƒ33:6, welke, gelijk ook de bovengemelde affchrijving, diende gerekend te worden, integaan voor de ioofte Penning, met primo Januarij 1800, en voor de 13de Penning, met primo Maij 1800.

_ Gebruikende wij voords de vrijheid ulieden te advifeeren, om, overëenkomftig dit ons gerapporteerde re refcribeeren aan de Commisfie uit de Finantiëele Vvv a Gom-

Sluiten