Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 524 )

Cotmnisfie over het; voormaalig Gewest Holland; op dat bij dezelve deze verandering der Verponding, overëenkomftig met ons, worde gedaan, en ons daarvan riet gewoone bericht gezonden worde.

Hiermede vermeenen wij voldaan te hebben aan uwe apostille, op het Committé van Finantiën, de dato 24 Oétober 1. K, alsmede aan die van hetzelve Committé, op Commisfarisfen ter Thefaurie Extraördinairis, om aan de uwe te voldoen. Terwijl wij verder aan ulieden proponeeren, om, tot naricht van meergemelde Broedergemeente, dit ons rapport, in zijn geheel, in het Dagblad te doen ftellen.

Heil en Broederfchap!

Commisfarisfen ter Thefaurie Extraordinaris.

jacob 't hoen. j. a. joLt.es.

b. van 'schorrenbergh dirksz. g. vestenburg.

En beeft de Vergadering, zich met hetzelve Rap. pon geconformeerd, en alzo beflooten, dien overè'enftig, aan de Finantiëele Commisfie voornoemd , te refcribeeren.

De Voorzitter, heeft de Vergadering, met eene, op den afloop van dit Jaar, toepasfelijke Aanfpraak, gefchei en, tn dezelve geadjourneerd tot morgen ninudd. g ten half één uur'.

Ehsd* van het vijfde Stuk.

Sluiten