is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 t

ficeerd', om met haar, tot de aanneeming als Provenierfter in dat Huis, te accordeeren, tot zodanigen prijs en op zodanige voorwaarden, als de Commisfie Zal vermeenen te behooren:

En befiooten, hetzelve Request te ftellen in handen van de Commisfie voornoemd, om te handelen na bevinding; zonder refumptie.

De Voorzitter heeft ter deliberatie gebragt, het aan de orde van den dag zijnde, hiernd volgende, Rapport van Thefaurieren ordinaris, als, op den ag Augustus en 5 November laatstleeden, om de Vergadering te dienen van confideratiën en advies, in handen gefteid zijnde twee Requesten, het eene van Laurens Etzard Honken, als Executeur van den Testamente van wijlen Fredrik Kaal, en alzo mede adminiftreerende de gewezene Lijnbaan, genoemd V Lands JVehaaren, gelegen binnen deze Stad, bij de Zaagmolens Poort; en het andere van Jan Cornelis Wijs en J. H. Luden, per Procuratie van de Erven Johannes Luden tlcndksz., Eigenaars der gewezene Lijnbaanen Huis te Egmond en het Schild van Frankrijk, ftaande aan dezer Stads Schans, tusfehen de Roozegraft en Pasfeerderftraat; om daarbij aangevoerde redenen» verzoekende,dat het deze Vergadering behaagen moge, om dezelve Lijnbaanen te bevrijden van de, bij Refolutie van den voormaaligen Raad der Gemeente van den goften Augustus 1797, gedecreteerde verhooging der Grondhuuren, en dezelven, midsdien, te laaten op den ouden voet, immers (zo als de laatstgemelde Requestranten, ten aanzien van de twee laatstgenoemde Lijnbaanen verzoeken) dezelven niet meer dan met het dubbel der oude Grondhuur te bezwaaren:

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

Thefaurieren Ordinaris, aan de Municipaliteit der Stad Amjlerdam.

MEDEBURGER, s!

Het behaagde uiieden, op den npften Augustus en 5 November, des voorleeden Jaars, in onze handen, , VL Stuk, Lil om