Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 26 )

gelegd, en welke Sommen, hij Requestrant, in een Briefjen, op 'tComptoir van Fifeau zoude kunnen ontfangen, dat omtrend de uitleevering van dezelve Gevangenen, disput ontdaan zijnde, nadien Holland zulks weigerde, is gemelde gechargeerde van de Police van Frankrijk, weder van hier vertrokken, zonder den Requestrant te hebben betaald; dat de Requestrant, van tijd tot tijd, op de restitutie van zijn Penningen aangedrongen hebbende, dan is gerenvoijeerd aan Gecommitteerde Raaden, omdat het arrest op derzelver aanfchrijving gefchied was, en door deze weder aan de Regeering dezer Stad, omdat die de gearresteerden riet uitgeleeverd, maar losgelaaten hadden, dat de Requestrant echter aangehouden hebbende om dezelve restitutie, de zaak in 't laatst van den Jaare 1794, zo verre gekomen was, dat aan den Requestrant toezegging was gegeeven geworden, dat hij in Febr. 1795 zoude betaald worden, mids in Recepisfen, edoch, welke Recepisfen voor contant geld,door den Hoofd Officier en Schepenen van hem zouden worden overgenoomen; dan, aan welke toezegging, uit hoofde van de daarop gevolgde Revolutie, weder niet is kunnen voldaan worden, en het welke alzo, tot heden toe, fleepende gebleeven is.

Dat het wijders altoos gebruikelijk geweest is, dat die genen der Subftitüut-Schouten, die met eene Commisfie belast werdt, ook de daartoe benoodigde Penningen debourfeerde, uit hoofde, dat geen Hoofdschout, ni het geeven van zijne orders, zich met zaaken, van dien aart, kan ophouden, nadien, wanneer de differente Schouten, in de menigte van voorvallen, zulks zouden moeten doen,niet alleen anderebezigheeden van meer aanbelang, daardoor zouden moeten lijden, maar ook zo een Hoofd -Officier een aparte Kas zou moeten houden, en deze wijze van betaling menige reize tot groot nddeel van 'c een of ander exploiét zoude kunnen uifloopen , nadien de geëmployeerden contant betaald moeten worden, en de Schouten alsdan geen uitbetalingen konden doen, of moesten zich eerst bij den Hoofd-Schout vervoegen. : Dit boveuftaande het gene zijnde, wat uw Comnitté

voor-

Sluiten