Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 338 )

Het Committé van Binnenlandfche Correspondentie, benevens de Commisfie tot de zaaken der Cavallerie, voornoemd.

Ter Ordonnantie van hetzelve:

H. MULLER.

luS^PbS£ÏÏreïd Z1>de' is-^ hetzelVe

K^Jm* ^hü^ aan het Uitvoerend Bewind der B£ïUbllïk ^«den, ,en einde oifheJ zelv te i,ifteeren, om, uit aanmerking van de als nos voordduurende nbodzaakelijkheid en nuttigheid van het beftaan van het Com« H,,^ r ii■ \ ■ deze Stad vL 7 dur§er Cavallerie binnen

w>MdiJenN T ge deraarches> hij het Vertegen-

^^ Ji&Si* tC WiHen Ü°en' *«'einde de S« f f onderftand van Hetzelve Corps, van wegens

»«n.ta.nJen, zullende expïreeren, nog mo<*e worden

nfgVMisVvïVe":tt^SfffefV* Voortedraagen. nkWcrpen ' en aan de Vergadering

Bij Extrafè uit de Notulen der Vergadering, van dit Befluit, aan den Colonnel van Blomberg, kennis ï"cè ven tot deszelfs informatie; en, ten^^inde ing Volge zijne offerte, insgelijks ter zaake voormeld, Je noo dige demarches p kunnen doe»

r>e

Sluiten