Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 46 )

ontflagen, en dat in hunne plaats andere Burgers öogen aangejeld worden, en tenflotte, om hun Adres,

Ln^laaïeï' ? * ^ Ve^-« *

Uwe Committé's hebben uit de opgeroeide Balans gezien, dat het verlies voor de Stad, dit Jaar beloop? eene fomma van/3*32:8:8, en dus bijna een CapÖ grooter dan de voorgaande twee Jaaren, hebbende zulks in elk van deze Jaaren flegts circa/i7oo:-beloopen, dat dus, om door deze Fabriek, op deze wijze, éeni! ge menfchen te onderfteunen, voor de Stad, veel te kostbaar wordt, en nog kostbaarer zoude worden .wanneer de Goederen tot verminderde prijzen zouden moeten verkogt worden; en wanneer men, daarteboven, dan nog Prremiè'n uitloofde aan verdienstelijke Werklieden, en hiertoe meerder Penningen uit Stads Cas zouden moeten gefourneerd worden.

Wij zijn het met de, door de Commisfie gemrakte berekening, niet eens, dat de opoffering 's Jaars maar /2000: — zoude behoeven te bedraagen, als wij in aanmerking neemen, dat het verlies op de gefabriceerde Goederen, mogelijk zijnde wanbetalingen van Debiteuren, en het renteloos liggend, ja zelfs aan de Stad intrest kostend Capitaal van/33000:—, deze opoffering merkelijk vergroot, en, ten. einde der zaak, al zeer aanzienelijk zal worden, en dus waarfchijnelijk in de bijna afgeloopene vier Jaaren, aan deze Stad 50pCt. van het gefourneerde Capitaal, na genoeg, zal kunnen komen te kosten, indien uwlieder Vergadering tot eene daadelijke disfolutie van deze Fabriek befloot; waarom wij, de fchade die, als boven gezegd, daaruit voor de Stad zoude profluëeren,in aanmerking neemende de moeijelijkheid,om bij ontflag der tegenwoordige Direétie, andere Burgers te disponeeren, om dezen zo werkzaameri en moeijelijken post op zich te neemen, van advies zouden zijn;

1. Dat uwlieder Vergadering aan het dringend en. meermaalen gedaan verzoek van gemelde Directie behoorden te voldoen, en dezelve te verkenen een honorabel ontflag, na" het doen van behoorlijke Rekening, niet of tegen den %i(ïm Maart 1801,

2» De

Sluiten