is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 449 l

al mede aan de Vergadering voortedraagen , te v%eeeren.

De Vergadering is geëindigd, des ndmiddags, teri twee uuren, en geadjourneerd tot morgen namiddagi tin één uur.

'V ,È ft. g A d e r I n ®»

Vrijdag, £14 April, 1801.

Het zevende Jaar der Bataaffche Vrijheid» .

Des Ndmiddags, ten één uur. ,

Voorzitter: n. van bliJenbtjrgh;

Is geleezen Extract uit de Notulen van het Departe* mentaal Beftuur van den Amftel, van den aiften dezer, daarbij aan deze Vergadering, tot derzelver informatie en naricht, kennis geevehde van den inhpud ééns Decreets des Vertegenwoordigenden Lighaams, van den 3den bevoorens, waarbij verklaard wordt, dat het de intentie van het Vertegenwoordigend Lighaanl geweest is, dat de formulieren, welken bij het Decreet van den aiften November 1. 1., worden opgegeeven , en waarvan in de Publicatie van het Bewind i van den ü5ften daaraanvolgenden , gewag wordt gemaakt, refpeftivelijk aan dé Distrifts- en Ringsvergaderingen, en niet aan de Grondvergaderingen, zullen moeten gezonden worden:

En is beflooten deze Aanfchrijving te ftellen in handen van de Commisfie tot regeling der Grondvergaderingen , tot derzelver informatie en naricht.

Is geleezen Extraft uit de Notulen van het Departementaal Beftuur van den Amftel, van den aiften dezeri daarbij aan de Vergadering inzendende Copie van een Befluit des Uitvoerenden Bewinds, van den 8ften bevoorens, benevens een'afdruk van'de daarbij gearresteerde Inftruftie voor de Departementaale Commisfiën

JJT. Stuk, Lil vasi