is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

ligè Colonnellen, van den i8den Meij 1795,. ihét last oaj dezelven, aan hun te verandwoorden, heeft ontfangen, en laatftelijk, orh de onder hem berustende penningen , -tegen onderhandfche Quitantie, overte-

heemen:

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

aan de municipaliteit der. stad amsterdam.

medeburgers!

Bij Refolutie van deze Vergadering, van den ajfteri Februarij dezes Jaars, de Ondergetekenden, uwe Medeleden , gequaliflceerd zijnde,om den Burger Hendrik Willem Mijnard, gewezen Provoost van het Witte Régiment alhier, uit hoofde dezelve vermeende aari de gewezene Commisfie van Arbitragie niet verantwoordelijk te zijn, voor ons ie doen ontbieden, van denzelven Rekening en Verandwoording van die penhirigbn, welken hij, ingevolge authorifatie van Colonnellen, in 'er tijd van dato i8*Meij 1795, met last, om dezelve gelden aan Colonnellen te verandwoorden, ontfangen heeft, te vraagen, en laatftelijk, de onder hein' berustende penningen, tegen onderhandfche Quitantie, overteneemèn eiiz.; zo hebben de Ondergetekenden denzelven Burger Mijnard, voor zich ontboden , ën van denzelven Rekening en Veiandwoordinggevraagd, welke Rekening door hem gefuppedkeerd en door uwe Commisfie gerevideerd zijnde, dizelve komt te fluiten met een batig laldo van/ 1059:8:8 hetwelk dezelve Burger Mijnnrd, aan uwe Commisfie moetuitkeeren; uwe Gecommitteerden vzonder zich uittelaaten, of de pretentie, welke de Burger Mijnard, fustkieert, te competeeren, wettig is al dan niet, alleen dezelve flegts onder het oog gebragt hebbende het onbehoorlijk Hellen van zijnfalaris, als Provoost, daar hij rekent van primo November 1794, een rnoment dat de Burger Mijnard, nog om geen Omwenteling, veel min dat hij Provoost worden zou, dagt, te moeten trekken, daar de Ondergetekenden vermeenen, hem

niet