is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk gezangboek, by de Evangelisch-Luthersche gemeente te 'sGraavenhaage in gebruik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Christus teven en wdhOÈ. 245

lut ftierft, Met"d'eng'leri ons verblyden. 'Hoe bly Zyn 1 y, Die verwerven, Als Gods erven, 't Eeuwig leven; : at g' ons door 't geloof wilt geeven. , 4. Gy hebt u voor een korten tyd Verrtederd, gy die •;erlyk zyt, En wierdt van God verlaaten. Gy zyt met ir,ys en eer gekroond Nu gy met zaliging ons loont, uye 't vuil der zonden haaten. Gy mint Uw1 kind, Wilt ?*>k geeven Heil en leven En ons allen Schenken 'c updd'lyk welgevallen.

1 5. By zonnen op- en ondergang Weêrgalmt alöm de afgezang Van uw' verloste vroomen; Ontelbaar zyn de ;fiien heer! Die gaerne voor uw' troon met eer, In 't danklied at u komen. Meer nog Die toch Jefus! zullen d'Aard' sitrvullcn Met hunn' klanken; U aanbidden, juichend* ■dkensbloil - nariöms-rn aieaw 3ol yM , abïoiig yrn boei 1 6. Aanbidd'Iyk is uw* naam en groot, 6 Heiland! toej'ucht in den nood By hen, die recht u vreezen: Voert \$_ ons. eenmaal in uw ryk, Dan zal veel heerlyker de wk Dier glans der vroomen weezen. Dan zal 't Gohal U daar boven Eeuwig loven, Als hunn' pfalmea tfbor uw' troon fteeds weder galmen. h

■ ; i

Gez. XCVI. Eigen' zangwyze. J Of: Pf. LXXVIII. Gy weet dat myn begeer en.

6 ITlTeer van dood en leven, Gods zoon ten midk| llll delaar Aan adams kroost gegeeven! Wat heil Mkakt g'openbaar! Wat fchynt in 's aardiyks duister, ie:4Morgenftar! uw' luister Tot troost van 't menschdom

m&tt- 5 nolobjhoy:-ift*9ètrJ ticmgp-ItisT0 JftMrjSI' oïtys ns llifc Gy, van omhoog gekomen, Gy hebt, door'sgêes■ kracht, De menschheid aangenoomen, Tot heil van ' aardsch gedacht. Gy, gy hebt -door uw fneeven, i Onfterflykheid en 't leVen Voor ons aan 't licht gej^KpO ;noby_! wtx ncv rtairbtnv jf» , nèid ablncl iscb

2- Hoe' blinkt thans voor onz' oogen In völle'm?je3R 5 u&