Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

4 AUGUSTUS 1798.

„ treding, welke kort op handen is, tot liquiditeit „ worde gebragt, heeft de Vergadering verklaard ,

dat er is: onverwylde noodzaaklykheid.

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering ingevolge Articul 32. Litt. A. van het Reglement B. der Staatsregelinge gedecreteerd:

De tweede Kamer, overweegende: dat een welgeordend Gouvernement, het naarkoomen van zyne Verbindtenisfen, altyd even plichtmaatig als nattig moet befchouwen , en dierhalven alle deugd'dyke Schulden , zoo draa mogelyk, behoord te voldoen, en voorts het billyk verlangen van het Intermediair Uitvoerend Bewind , om voor deszelfs aftreding , nog eenige ongelimiteerde finantiëele poincTen te vereffenen , mede in aanmerking neemende ; be-> krachtigd de Verklaaring van onverwylde noodzaak' lykheid door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het Bef uit.

Houdende:

„ En wyders gedelibereerd zynde, op het verzoek „ zelve van het gezegd Intermediair Uitvoerend Be„ wind, om authoriiatie naamenlyk: om de noodige „ Ordonnantiën 'e kunnen doen depècheeren.

„ In de Eerfte plaats, tot het betaaien van de „ kosten, gevallen op het arresteeren en custodiëe„ ren van Saats gevangenen en andera gearresteerde M Perfoonen, federt den 22 Jarmary deezes jaars, en „12 Juny daar aan volgende, bedraagende te zamen „ eene fomma van ƒ37,809 :14: 4.

In de tweede plaats, tot het betaalcn der Trac„ tementen en onkosten der Bureaux, zoo van het M vernietigd Uitvoerend Bewind, als van het AgentSi fchap der Buitenlandfche betrekkingen van den 2%

u Ja:

Sluiten