Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s8 SEPTEMBER 1798. '493

„ mei en benevens voorzegde Misfive en Bylaagen, „ in originali.''''

En daar van de drie leezingen, by de Eerste Kamer geblykt, is de tweede leezing deezer fiukken, by deeze Vergadering bepaald, op Donderdag den 4. October eerstkomende.

En is dien onverminderd goedgevonden , deeze ftukken te ftellen in handen van de Commisfie, op den 26. deezer benoemd, aan wier hoofd zich de Burger Reprefentant de Crane bevind, ten eindedaarömtrend deeze Vergadering te dienen van confideratiën en advys.

Ën zal Extract deezes gezonden worden aan den Burger Reprefentant de Crane, als eerstbenoemde, tot informatie.

Is geleezen een Extract uit het Register der befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 26. deezer, genoomen op eene Mbfive van het Uitvoerend Bewind van de Batsaffche Republiek, van den 11. deezer, met de daar by gevoegde Bylaagen, betrekkelyk een gedaan verzoek door Govert Weterings, cum fuis, ten getalle van 23., allen Tiendpachters onder Geertruidenberg, om te hebben remisfie van verfchuldigde Pachtpenningen.

Zynde het voorfchreeve befluit van den volgenden inhoud:

,, By refumtie gedelibereerd zynde, over eene Mis < „ five van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Re-

publick, gefchreeven alhier den 11. September „ laatstleeden, en den 17. daar aan volgende, ter

deezer Yergaderinge geleezen; daar by favorabel Hh 5 „ voor-

Sluiten