Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 SEPTEMBER 1798.

495

„ woordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, met ,, en beneevens voorfchreeve Misfive en Bylaagen, „ in originali."

En daar de drie leezingen by de Eerste Kamer, blyken gefchied te zyn, zoo is de tweede leezing deezer ftukken, by deeze Vergadering bepaald, op Woensdag den 3. October, eerstkomende.

En dien onveiminderd , goedgevonden de voorfchreeve ftukken ce ftellen in handen van de Commisfie, op den 26. deezer benoemd, aan wier hoofd/.ich de Burger Reprefentant cle Crane, ten einde deeze Vergadering daarömtrend te dienen van confideratiën en advys.

- Zullende Extract deezes gezonden worden aan den Burger Reprefentant de Crane, als eerstbenoemde in voorfchreeve Commisfie, tot informatie.

Is geleezen een ExtracJ uit het Register der befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 26. deezer, genoomen op het Rapport eener perfoneele Commisfie, ter dier Vergadering uitgebragt, den 13. September laatstleden, benevens de Misfives en Stukken daar toe relatief, concerneerende twee Requesten van Rudolph Holterman, Pachter en Bruiker van het Veer en Veerhuis, cum annexis, te Culemborg, betrekkelyk zeekere pretenfie door hem geformeerd.

Zynde dit befluit, van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde, over hecRap„ porc van de Burgers Reprasïencancen Schimmel„ penninck, en verdere, by Decreecen van den 29. „ Auguscus en 4. Sepcember laacscleden, Gecommit„ teerden, ter examen van twee Misfives van het Uit-

„ voe-

Sluiten