Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496 28 SEPTEMBER 1798,

,1 voerend Bewind der Bataaffche Republiek, ge„ fchreeven alhier den 24. en 31. Augustus te vor> „ ren; houdende confideratiën en advis op twee Re„ questen van Rudolph Holterman, Pagter en Brui„ ker van het Veer en Veerhuis, cum annexis, te v Cukmborg , betrekkelyk zekere prretenfié'n door „ hem geformeerd; zynde hetzelve Rapporc den 13. „ September laatstleden ter deezer Vergadering uit„ gebragt, en in de Notulen van dien dag geïnfereerd, „ en de tweede en derde leezing van hetzelve op den „ 19. daar aan volgende en heden gefchied zynde; en „ in aanmerking'genomen, dat het aan de eene zyde „ billyk is, den Suppliant te gemoet te komen in de „ fchade, welke hy in het verbranden van de Gier„ brug; mitsgaders de Landbrugge en derzelver toe„ behooren, op het Veer te Cukmborg, heeft gele„ den, door de gehouden directie en gefielde orders „ van Domein-Raaden 's Lands vnnCulemborg, welke „ hem in her tydig overvoeren en in veiligheid bren,, gen dcrzelven hebben verhinderd, dat aan de andere ', zyde geenszins kan worden gewagt, dat, zoo lang ,, geene algemeene fchadeloosflelling voor alle de „ Oorlogs- rampen kan worden gedecreteerd,een uit„ zondering voor den Suppliant, ten aanzien van de „ doorhem geleden verliezen zoude werden gemaakt, „ en dat eindelyk dezelve, met betrekking tot zulk „ een pratenfie, als hem, wegens het overvoeren „ van Bataaffche Militairen, moge competeeren,geen „ verdere aanfpraak kan maken, dan om na het inlee„ leverenen verifiëeren zyner rekening, overëenkom„ ftig de orders van den Lande, te worden behandeld, is befloten:

„ Voor eerst: Het Uitvoerend Bewind der Bataafr „ fche Republiek te qualificeeren , zoo als gefchied

» by

Sluiten