Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 SEPTEMBER 1798. 499

deezer, met daar nevens gevoegde Rapport, drie Misfives en Requesten , allen betrekkelyk de gedaane Cow-

binatie'n van zommige te vooren gefepareerde Gerechten in hst vmrmaaïig Gewest Utrecht ; zynde dit befluit van den volgenden inhoud:

„ De deliberatiën gecontinueerd zynde, over het „ Rapport van de Burgers Repra.'ientanten van Haefl„ ten, en verdere, by onderfcheidene Decreeten van „ den 28. en 31. Augustusiaatstleden Gecommitteer„ dens , ten examen van drie Misfives en vyf Re„ questen, allen betrekkelyk de gedaane Combina„ tien, van zommige te vooren gefepareerde Gerech„ ten, in het voormaalig Gewest Utrecht; en zynde „ hetzelve Rapport, met het daarby gefuppediteerd „ Concept - Befluit, in de Notulen van den 21. dee„ zer geinfereerd; en heeft de Vergadering genomen „ het navolgend Befluit:

„ De Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend „ L'chaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende 55 het Rapport eener perfoneele Commisfie, op den ,, 28. en 31. Augustu-i laatstleden benoemd, omme ,, te dienen van confideratiën en advis , op eenige „ Misfives en Requesten , betrekkelyk de gedaane „ Combinatiën, van zommige te vooren gefepareerde „ Gerechten , in het voormaalig Gewest Utrecht; „ en in aanmerking nemende de gronden en moti„ ven, in gemelde Rapport vervat, als mede den aan» „ drang van het Intermediair Adminiftratief Beftuur, „ van het voormaalig Gewest Utrecht, van den 25.

Augustus laatstleden, by Misfive gedaan, om na-

mentlyk, zoo fpoedig mogelyk van het finaal Befluit „ van het Vertegenwoordigend Lichaam, betrekkelyk tt de Combinatiën te worden geïnformeerd; en einde*

Sluiten