is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itfa 9 OCTOBER 1798.

ï Waarop gede! b:reerd zynde is beflooten: hetzelve bef luit m advis te houden, toe dat de Burger Repraagntant Bacot, en verdere, op den 28. Seprember Gecommitteerden, tot examen van deeze zaak hun rapport zullen hebben uitgebragt.

Is voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , van den 24. September laatstleden, waarvan de eerfte leezing op den 28. dier maand, en de tweede leezing op den 9. October daar.ar volgende zyn gefchied houdende het befluit diVr Kamer op het rapport van haare Commisfie tot examinatie der Geloofsbrieven, op eene Misfive van het Uitvoerend B wind, betrekkelyk de Misfivoovaifeden Burger P. Baalde, verkooren Lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, waarby hyblyft weigeren den hem opgedragen post aantenemen , en verklaarende dac , overëenkomftfr met de acte van Staatsregeling, zodanige verkoren Reprsefentanten of opgeroepen Plaatsvervangers, wier redenen van verfchooning niet voldoende zyn geknord, en die echter weigaren zitting te nemen, openlyk verklaard zullen worden vervallen te zyn van hunne Stembevoegdheid, met alle de gevolgen daaraan, by de acte van Staatsregeling Art. 10. verbonden.

Welk befluit in de Notulen van den 28. September laatstleden is geinfereerd :

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervolgcns het 32. Art. lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld befluit, en veranderd hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art. 60.

der